De rol van de Scrum Master
In wendbare organisaties, waar Agile werken wordt toegepast, neemt de rol van de Scrum Master een centrale positie in. De rol van de Scrum Master is er om teams te helpen bij het volgen van de opgestelde scrum- of agile-waarden en -principes.

Daarnaast dient de rol als het ware als een aanjager voor de teameffectiviteit, als een coach voor het team en als een coach van het proces van de opgestelde Agile-waarden en -principes. Ook is het bewaken dat er continue verbetering plaats blijft vinden een van de taken die bij de Scrum Master ligt, Dit wordt veelal gedaan aan de hand van verzamelde data, van onder andere retrospectives, input van stakeholders of de verbeterpunten die vanuit de data van de Inspect and Adapt uit de PI-cyclus van de Agile Release Train komen.

Het potentieel wordt vaak onderbenut
Wat we veelal observeren bij klanten is dat de rol van Scrum Master “slechts” ingezet wordt om de agile-vergadermomenten te plannen en te begeleiden, en dat het coachen van teamleden, product owners en stakeholders op gebied van agile werken en het voorbeeldgedrag, dat hiervoor gewenst is, vaak onderbelicht blijven.

 

verandermanagement stappenplan

Taken en verantwoordelijkheden
Ik ga wat dieper in op de rol en het belang van een Scrum Master in Agile teams en hoe deze bijdragen aan de successen van een team en organisatie.
Er is een aantal onderwerpen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Scrum Master, onder andere de volgende onderdelen;

  • Faciliteren van de terugkerende scrummeetings zoals; stand-ups, sprintplanning, sprintreviews, en Vooral door de juiste focus aan te brengen tijdens het faciliteren van deze sessies zorgt de Scrum Master ervoor dat de voortgang bewaakt wordt.
    Naast het faciliteren van de team-scrummeetings, is het ondersteunen van de Release Train Engineer bij het faciliteren van het Program Increment Event een belangrijke taak. Vooral het faciliteren dat de onderlinge afhankelijkheden in kaart gebracht worden.   
  • Coachen en begeleiden van het team en de mens in het team met het oog op zelforganisatie en continue verbeteren. Hierbij is een onderdeel ook het inzichtelijk krijgen en oplossen van obstakels en het motiveren van de samenwerking in het team en met de directe stakeholders buiten het team.
  • Helpen verwijderen van obstakels, hiermee worden de belemmeringen van de productiviteit bedoeld, in de breedste zin van het woord. Dit gaat van hele operationele of technische belemmeringen tot, bij wijze van spreken, het zorgen voor de koffie en koekjes als iedereen behoefte heeft aan wat energie om door te werken.
  • Bewaken van de gemaakte teamafspraken, hiermee wil je transparantie borgen en het bevorderen van de feedbackloops door middel van reflectie en aanpassing die bijdragen aan het continue verbeteren.
  • Het faciliteren van de samenwerking binnen het team en met de directe stakeholders buiten het team. Het is niet alleen belangrijk om de operationele aspecten van het team te faciliteren en begeleiden, maar vooral ook de gedragsaspecten, het aanzetten van de gedragsverandering valt onder de verantwoordelijkheden van de Scrum Master. Binnen het team ligt er een focus op het stimuleren van een respectvolle en open communicatie. Aanmoedigen van een cultuur van vertrouwen en openheid waardoor er een veiligheid ontstaat om feedback te geven en te ontvangen.
    In veel bedrijven wordt, via SAFe, LeSS of een andere geschaalde methodiek, ook op grote schaal samengewerkt via Program Increment Planningen. Hier is het belang van de rol van de Scrum Master groot om te begeleiden bij de afhankelijkheden met de andere teams. Door het bevorderen van een cultuur met transparantie en open communicatie wordt de voortgang bewaakt.

Voordelen van goede Scrum Masters
Door het op een juiste manier inzetten van bovengenoemde onderwerpen draagt de Scrum Master bij in zelforganisatie, effectieve samenwerking en continue verbetering.

Het resultaat voor jouw organisatie: verhoogde effectiviteit, betere kwaliteit van het opgeleverde werk en uiteindelijk in realiseren van waarde in diensten en producten voor de eindgebruiker of klant.