Shifting the Burden – Systeem Denken helpt bij high-performing teams

Systeem Denken (Systems Thinking) geeft ons nuttige inzichten in hoe organisatorische systemen werken. De inzichten zijn vaak verrassend in de wijze waarop ze veel voorkomende problemen in organisaties helpen verklaren. Het is jammer dat, buiten het veld van organisatie management wetenschappers, systeem denken nauwelijks bekend is. Systeem Denken is een integraal onderdeel van Agile, al zijn de meeste agilisten zich daar niet van bewust. Agile scaling frameworks als LeSS en SAFe noemen Systeem Denken zelfs expliciet in hun onderliggende principes. En toch kom ik zelden een agile coach tegen met meer dan middelmatige kennis van ST. De meesten hebben er zelfs nog nooit van gehoord. Als je de barrières van agile in organisaties echt wilt begrijpen, dan is kennis van System Denken en van Complexity Theory, ook al niet zo bekend, cruciaal. Want zelfs agile coaches, of moet ik zeggen juìst agile coaches, vallen in de valkuil van lokale optimalisatie en symptomatische oplossingen. Laten we daarom eens kijken hoe Systeem Denken bijvoorbeeld kan helpen bij het ontwikkelen van high-performing teams.

Als je hoofdpijn hebt en je neemt een paracetamol en de hoofdpijn gaat weg, dan ben je hier wellicht tevreden mee en vraag je je nauwelijks af waar die hoofdpijn vandaan kwam. De volgende keer dat je hoofdpijn hebt, neem je weer paracetamol, want dat werkt. Na een tijdje raak je hier aan gewend en zorg je ervoor dat je altijd paracetamol bij je hebt, en ga je niet meer op zoek naar de fundamentele oplossing van je hoofdpijnen. Het steeds innemen van paracetamol maakt het steeds onwaarschijnlijker dat je je gezondheid en manier van leven gaat aanpassen om überhaupt hoofdpijn te voorkomen.

Systeemdenkers hebben patronen van oorzaak-gevolg relaties ontdekt in organisaties die ze archetypes noemen. Shifting the Burden is zo’n archetype, en ons verhaal over hoofdpijn is er een voorbeeld van. Shifting the Burden betekent zoiets als: ‘de last verschuiven naar een ander of iets anders’. Het werkt als volgt: We hebben een symptoom van een probleem, bv hoofdpijn. Er is een fundamentele oplossing voor het probleem, al moet je die vaak ontdekken en zit er vaak een vertraging in de werking ervan. De fundamentele oplossing wordt vaak over het hoofd gezien door korte-termijn denken, druk vanuit de organisatie om met een snelle oplossing te komen, en onvoldoende begrip van het verband tussen oorzaak en gevolg. In plaats daarvan ‘verplaatsen we de last’ door andere oplossingen toe te passen, een snelle fix die prima lijkt te werken. Helaas werken we nu alleen met het symptoom en niet het onderliggende probleem. Het onderliggende probleem woekert onopgemerkt door omdat het gecamoufleerd wordt door de symptomatische oplossing. We passen de quick fix oplossing steeds vaker toe omdat deze leek te werken, waardoor de druk om naar een fundamentele oplossing te zoeken nog verder wordt verlaagd. Uiteindelijk wordt het vermogen van de organisatie om een fundamentele oplossing te vinden ernstig ondermijnd.

Een ander veel voorkomend voorbeeld in de agile wereld is een manager die probeert zijn team te empoweren door middel van delegeren. Maar als het team ergens mee worstelt, grijpt hij in en helpt ze, met alle goede bedoelingen. Na een tijdje vermindert dit het vermogen van het team om zelf oplossingen te vinden. In plaats daarvan worden ze steeds afhankelijker van de manager, precies het tegenovergestelde van wat hij probeerde te bereiken. De over-beschermende scrum master is nog zo’n voorbeeld. Want ja, de boekjes zeggen immers dat de scrum master het team tegen hun omgeving moet beschermen. Ondanks dat dit type scrum master vaak de hemel in geprezen wordt voor de sterke band die hij of zij met het team heeft en de fantastische sfeer die hij/zij heeft weten op te bouwen, is het gevolg dat de scrum master uiteindelijk onbedoeld de leider van het team is geworden. En iedereen is afhankelijk van hem of haar geworden.


Het bovenstaande diagram is wat we een causaal loop diagram noemen dat het generiek Shifting the Burden archetype uitlegt. Het diagram toont de quick fix oplossing (symptomatische oplossing) die tijdelijk het probleem symptoom vermindert, en de fundamentele oplossing die ook tot een verbetering leidt, maar vaak met een vertraging. Je ziet ook een bij-effect van de symptomatische oplossing dat laat zien dat we steeds afhankelijker worden van de symptomatische oplossing en steeds minder in staat zijn om het onderliggende probleem adequaat aan te pakken.

Nu wordt het tijd om naar ons team te kijken. Ik ben veel van dit soort teams tegen gekomen die zelf blijven volhouden dat ze een sterk team zijn: ze vertellen elkaar veel verhalen over hun privé leven, ze nemen regelmatig een drankje samen, en organiseren af en toe een team event. Maar als je het team wat beter observeert merk je op dat de meeste gesprekken behoorlijk oppervlakkig zijn, iedereen is aardig tegen elkaar. De reactie van het team op conflict is het bedekken ervan. Hierdoor leert het team niet om met conflict om te gaan. Op een verantwoorde manier met conflict kunnen omgaan is een onmisbaar ingredient van high-performing teams. Des te meer het team teruggrijpt op de symptomatische oplossing van het in de kiem smoren van conflicten, des te minder zijn ze in staat om aan een fundamentele oplossing te werken. Een fundamentele oplossing zou kunnen zijn om de cohesie in het team te versterken door het opbouwen van vertrouwen, het coachen van het team in conflict-hantering, en het creëren van een gemeenschappelijk gevoel van accountability voor resultaten. Dit wordt beschreven in het tweede diagram in causale loops B12 en B13.

Maar het wordt ingewikkelder. In een complex systeem zijn alle delen met elkaar verbonden. Een verandering in een klein element, kan onbedoeld tot problemen ergens anders leiden. Vaak zien we een serie van shifting-the-burden patronen die met elkaar verbonden zijn: de ene fundamentele oplossing is de symptomatische oplossing voor een ander probleem.

Hoe kan een fundamentele oplossing nou een symptomatische oplossing voor een ander probleem worden? Als we de team cohesie versterken, wordt er steeds meer een team identiteit ontwikkeld. Langzaam ontwikkelt het team een ‘wij-tegen-hun’ mentaliteit naar andere teams of andere delen van de organisatie. Mensen buiten het team beginnen het team te zien als naar binnen gekeerd, vooral met zichzelf bezig, zelfs als dit niet in het belang van de rest van de organisatie is. Er beginnen nu conflicten met de rest van de organisatie te ontstaan. Bekend fenomeen?

De fundamentele oplossing van het bouwen van team cohesie voor het conflicten-binnen-het-team probleem wordt nu een symptomatische oplossing voor een nieuwe probleem: conflict met de rest van de organisatie (causale loop B15). Het team probeert met deze conflicten om te gaan door het sluiten van de rijen, terugvallen op elkaar. Uiteindelijk vermindert dit hun vermogen om op een constructieve manier met de rest van de organisatie om te gaan.

Dus nu moeten we op zoek naar een fundamentele oplossing voor dit probleem. Zo kunnen we proberen het team te helpen om beter te begrijpen wat hun plek in het grotere geheel is (causale loop B16). We zouden het team kunnen aanmoedigen om een deel van hun team doelen expliciet te beschrijven als bijdrages aan hogere organisatiedoelen. Dit is een erg krachtig middel om met de erfenis van de hedendaagse silo organisatie om te gaan: geef teams en afdelingen een doel dat ze niet alleen kunnen behalen maar slechts in samenwerking met anderen.

Deze praktijk is enigszins in tegenspraak met de populaire agile praktijk om teams hun eigen domein te geven om op te focussen. Wij zijn hier tegen. De logica hierachter is om teams aan te moedigen eigenaarschap te nemen op hun domein. Maar teams werken niet in isolatie. Ze zijn onderdeel van een groter geheel, en deze praktijk leidt uiteindelijk tot lokale optimalisatie en  naar binnen gekeerde  teams. Domein-georiënteerde teams is in feite een oplossing om teams te versterken dat weer een symptomatische oplossing vormt voor een ander probleem, namelijk conflicten met de rest van de organisatie. Systeem Denken helpt je dit te begrijpen en te voorspellen.

We hebben in dit artikel slechts een enkel archetype behandeld en slechts een fractie van de concepten en principes van Systeem Denken. En met een heel simpel voorbeeld. Toch zijn hier al waardevolle lessen uit te trekken voor agile coaches die je kunnen helpen bij veel complexere problemen:

  • Focus altijd op de fundamentele oplossing in plaats van de symptomatische oplossing. Weersta de druk van de organisatie om met snelle oplossingen te komen. Er zijn geen quick fixes voor complexe problemen.
  • Wees bewust dat een fundamentele oplossing vaak ontdekt moet worden. In veel gevallen is het geen kwestie van analyse maar van ontdekken door middel van experimenten.
  • Wees bewust dat hoe vaker je een symptomatische oplossing toepast, hoe minder men in staat zal zijn om tot een fundamentele oplossing te komen.
  • Realiseer je dat een fundamentele oplossing tegelijkertijd weer een symptomatische oplossing kan zijn voor een ander probleem.
  • Pas op voor de valkuil van lokale optimalisatie.

Wil je meer weten wat Systeem Denken kan doen voor jouw team of organisatie? Volg dan een van onze Management 3.0 workshops.

Bronnen:
[Martin Knapovsky. Shifting the burden archetype. https://www.knapovsky.com/shifting-the-burden-archetype/]
[Daniel Kim. Shifting the burden revisited: Turtles all the way down. https://thesystemsthinker.com/shifting-the-burden-revisited-turtles-all-the-way-down/]

Shifting the Burden – Using Systems Thinking to build high-performing teams

Systems Thinking provides us with useful insights how organizational systems work. The insights are often surprising in the way they help explain common dysfunctions in organizations. It is a pitty that beyond the field of organizational scientists it doesn’t seem to be very well known. Systems Thinking is part of the foundation of Agile: Agile scaling frameworks like LeSS and SAFe both explicitly mention Systems Thinking in their underlying principles. Yet, rarely do I come across agile coaches that even have a mediocre understanding of ST. Most have even never heard of it. If you really want to understand the barriers of agile in organizations, both Systems Thinking and Complexity Theory, also not that well-known, are crucial. Because even agile coaches or should I say especially agile coaches, fall into the traps of local optima and symptomatic solutions. So let’s explore how Systems Thinking can help in building high-performing teams.

If you have a headache and you take an aspirin and the headache goes away, then you might just be happy with that and not worry about why you had a headache in the first place. Next time you get a headache, you just take another aspirin, because it worked the first time. Pretty soon you will get used to it and always keep aspirin around and never look for a more fundamental solution to headaches. Taking aspirin will make it less and less likely that you actually adjust your health so that your body works right in the first place.

Systems Thinkers discovered patterns of cause-effect relationships in organizations that are called archetypes. Shifting the Burden is one such archetype, and the headache story above is an example of it. Here’s how it works: We have a problem symptom. There is a fundamental solution to the problem, although it usually works at a delay. The fundamental solution gets overlooked very often because of short-term thinking, pressure within the organization to come up with a quick fix, and a poor understanding of the relationship between cause and effect. Instead we ‘shift the burden’ to other solutions, easy fixes that seem to work well. Unfortunately we only deal with the symptom and not the underlying problem. Covered up by the symptomatic solution, the underlying problem grows worse unnoticed. We use more and more of the quick fix solution because that seemed to work, further reducing the pressure to seek a fundamental solution. Eventually the organization’s ability to solve the underlying problem gets undermined.

Another common example in the agile world is a manager that is trying to empower teams by delegation. But as the team struggles he steps in to help them, with all good intentions. Over time this reduces the ability of the team to solve issues themselves. Instead they increasingly get more dependent on the manager. The overprotective scrum master is another well-known phenomenon in this category. Although often praised for the good relationship he or she has with the team and the great atmosphere in the team, the scrum master unintentionally effectively has become the leader of the team, with everyone depending on him or her.


The picture above is a causal loop diagram that explains the generic Shifting the Burden archetype. The diagram depicts the quick fix solution that temporally lowers the problem symptom, and the fundamental solution that would lower the symptom as well, although usually at a delay. There’s a side effect loop that shows we get more dependent on the quick fixes as we use them undermining our ability to address the actual underlying problem.

Now let’s get back to our team. I have seen many teams like this where the team itself insists they are a strong team: they tell each other lots of stories about their private life, they have drinks together and organize the occasional team event. But if you observe the team a little closer you will notice most conversations are quite shallow, everybody’s playing nice to each other. The teams reaction to conflict is to cover it up. As a result the team does not learn how to deal with conflict. The more they revert to the symptomatic solution of smoothing things over, the less the team will be capable of working on a fundamental solution, which could be working on team cohesiveness by creating trust, coaching the team in conflict resolution and a shared sense of accountability for results. This is described in the first part of the diagram: causal loops B12 and B13.

In a complex system however all parts of the system are interconnected and a change in one part can inadvertently lead to a problem elsewhere. We often find series of interconnected shifting-the-burden structures where one fundamental solution is another problem’s symptomatic solution.

So how does the fundamental solutions become the symptomatic solution of another problem? While team cohesiveness grows a team identity starts getting developed.  They slowly develop a ‘them-against-us’ mentality towards other teams or the surrounding organization. People outside of the team start perceiving the team as inward-thinking, taking care of only themselves, even if not in the interest of the larger organization. Conflict with the rest of the organization starts to grow.

The fundamental solution of building team coherence to the conflicts-within-the-team-problem has now become a symptomatic solution of a new problem: conflict between the team and it’s environment (causal loop B15). The team tries to deal with the new conflict by closing their ranks, sticking together, which in the ends only decreases their ability to fundamentally deal with the rest of the organisation in a constructive manner.

So now we need to look at a fundamental solution to his problem, like helping the team to build a better understanding of the part they play in the larger organization (causal loop B16). You could encourage the team to explicitly define some of their team goals as contributions to higher organisational goals. This is actually a very powerful way to deal with the issues we inherit from today’s silo organisations: give teams or departments a goal they cannot achieve by themselves, but only by collaborating with others.

This practice is in contrast with the popular agile practice of giving teams their own domain to focus on. We are strongly apposed to this. The logic behind it is to encourage teams to take ownership of their own area. But teams don’t work in isolation. They are part of a bigger whole, and this practice will unavoidably lead to local optimization and inward-focusing teams. Systems Thinking can help you understand and predict that.

Note that we covered only one Systems Thinking archetype in this article and only a fraction of the concepts behind Systems Thinking. Nevertheless there are valuable lessons for agile coaches or anybody working on high performing teams:

  • Always focus on the fundamental solution vs a symptomatic solution. Withstand organizational pressure for quick solutions. There are no quick fixes to complex problems.
  • Note that a fundamental solution often needs to be discovered. In many cases it is not a matter of analyzing, but of discovery through experiments.
  • Be aware that the more one applies a symptomatic solution the less one becomes able to come up with a fundamental solution.
  • Realize that a fundamental solution can at the same time be a symptomatic solution for another problem.

Do you want to know more on what Systems Thinking can do for your team and organization? Attend one of our Management 3.0 workshops.

Notes:
[Martin Knapovsky. Shifting the burden archetype. https://www.knapovsky.com/shifting-the-burden-archetype/]
[Daniel Kim. Shifting the burden revisited: Turtles all the way down. https://thesystemsthinker.com/shifting-the-burden-revisited-turtles-all-the-way-down/]