Dave Boere

Dave Boere heeft een lange geschiedenis in het commerciële speelveld. (Key)Accountmanagement, Backoffice en Customer Services was zijn werkterrein. Hij heeft verschillende leidende rollen gehad op het gebied van innovatie, propositie ontwikkeling en procesoptimalisatie. Naast zijn commerciële ervaring heeft Dave veel ervaring met change- en reorganisatietrajecten. Als manager is zijn stijl gericht op vragen van resultaat en coachen op gedrag, twee belangrijke principes van een Agile leider. Dave’s vuurdoop in Agile en Scrum was als Product owner op zijn eigen innovatieprogramma. Vanaf dat moment heeft hij het agile gedachtegoed omarmd en zichzelf ontwikkeld tot een klant-, markt- en resultaatgerichte Agile Change Consultant.

De kracht van Dave ligt bij het advies en de opstart van transformaties. Hij adviseert op organisatie-, management- en afdelingsniveau en komt samen met zijn stakeholders tot een pragmatische aanpak. De grote commerciële en change ervaring maakt Dave in een Agile en Change omgeving uniek. Bij de begeleiding van zijn transformaties wordt altijd de volledige Value Stream in perspectief genomen om zo lokale optimalisatie te voorkomen.

Hij weet als coach en als trainer zich optimaal in te leven in de uitdagingen van zijn klanten en cursisten. Tijdens trainingen en workshops ligt de focus op gedrag en cultuur. De verschillende frameworks passeren de revue om hun toepasbaarheid aan te tonen als ondersteunend middel voor organisatieverandering.

Aantal jaren ervaring met Agile: 5
Training: Scrum Master, Product Owner, Scaled Agile Framework (SAFe), e.a.

Dave Boere

Dave Boere has a long history in sales. (Key)accountmanagement, backoffice, and customer service were his expertise. He has had several leading positions in innovation, proposition development and process optimization. Next to his commercial background Dave has a lot of experience with change management. As a manager his style is aimed at asking for results and coaching on behavior, two important characteristics of an agile leader. Dave’s start in the Agile arena was the role as Product Owner of his own innovation program. That was the moment he embraced Agile and developed himself into a customer, market, and result oriented Agile Change consultant.

Dave’s strength lies in starting transformations. He advises on organization and management level and involves stakeholders in adopting a pragmatic approach. His extensive commercial and change experience makes Dave unique in agile and change environments. He always looks at the total value stream to prevent local optimization.

As a trainer and coach he knows the challenges of his customers and trainees. During workshops he focuses on behavior and culture. Several frameworks are used to support organizational change.

Number of years experience in Agile: 5
Training: Scrum Master, Product Owner, SAFe 4.0, Adaptive in a day, e.a.